Family Tour Places in San Diego

Family Tour Places in San Diego

2.  SAN DIEGO ZOO SAFARI PARK

6. OLD TOWN SAN DIEGO